سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۷ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۰۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۰۱اُمین روز إستِنه. ۲۷ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۶۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین