گرگوری چهارم (انگلیسی جه: PapaGREGORIUSQuartus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۸۲۷ تا ژانویه ۸۴۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Greg4papa.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین