والنتین (پاپ) (انگلیسی جه: PapaVALENTINUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وآگست ۸۲۷ تا سپتامبر ۸۲۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Valentine.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین