کجور ایسم منطقه ئی هسته از تبرستون دله که قدیما ونه نوم رویان بی‌یه.این منطقه قصبۀ مرکزی دهستون بلده بخش مرکزی شهرستون نوشهر دله هسته.

تاریخدچی‌ین

سال ۷۴۰ هجری برابر با ۱۲۴۰ میلادی استاندار جلال الدوله اسکندر بن زیاد شروء به دباره بساتن بنای قلعه شهر کجور هکرد بی‌یه و چون اینتا شهر با حمله موغولئون رِقِد بورد بی‌یه وه خاسته اینتا شهر ره دباره بسازه.

جوغرافیدچی‌ین

از نظر جوغرافی این منطقه میون دِتا کوئ دماوند و علم کوه دَره.این منطقه گلای زینتی و میوه‌ئون فصلی خله زیاده. تنوع جونوری این منطقه دله خلوئه که شامل جونوران اهلی و غیر اهلی وانه. مردمون اینجه ویشتر کشاورزی و گوداری کانّه.

مردموندچی‌ین

دین ویشتر مردمون این منطقه ایسلام و مذهب تشیع هسته. مردمون منطقه ره هم گِلکا و خواجه‌وندون دِرِس کانّه. منطقه کجور به عیلت داشتن وسعت مراتع دارای پراکندگی نسبتی هسته و ویشته روستائون از هم فاصله دارنه. منطقه کجور ۱۴ تابعه دانّه که هر کدوم شامل دهستونا و روستائون موختلفی هسته.

ایمکناتدچی‌ین

منطقۀ کجور آموزش و پرورش،بخشداری،ثبت احوال،کومیته ایمداد و موزۀ مردیم شیناسی کندلوس و بیمارستان و ... ره دارنه.