نوشهرِ شهر، نوشهرِ شهرستانِ مرکز هسه که مازرونِ استانِ دله کته. اینتا شهرِ جمعیت طبق سرشماری سال 1385، برابر با 40,578 نفر بیه.

Overview of Nowshahr.jpg

جوغرافیادچی‌ین

نوشهر در طول جغرافیایی ۵۱٫۳۰ درجه شمالی و ۳۶٫۳۹ درجه شرقی قرار دارنه.

شهرستان نوشهر از شمال به مازرون دریو، از جنوب به البرز کوه، از شرق به نور شهرستان و از غرب به چالوس شهرستان متصل هسه. وی ارتفاع از سطح دریا ۲٫۹− متر هسه.

تاریخدچی‌ین

نوشهر قدیمی‌ترین نوم سنگ تجن هسه. قاجار گدر، نزدیک ووئن هین روستا به دریا و خار هسووئن وی ساحل پهلو بیتنه شناورای وسه، توجه شخصی بنوم خاچیک قرار بیته. ازیمار مورد توجه حبیب اله خان سردار خلعتبری تنکابنی (سپهسالاراعظم تنکابنی پیر) قرار بیته که آغاز فعالیت‌های عمرانی وسسه به حبیب آباد معروف بوه. ازیمار به دهنو و سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و پهلوی اول گدر با بساتن بندر نوشهر و انجام بیتن کارهای عمرانی وی نوم ره نوشهر بشتنه.

فرهنگدچی‌ین

نوشهری مردم به زوون تبری( مازرونی ) گب زننه که البته زوون های دیه مثل خواجوندی هم در بعضی نقاط مثل منطقه ی پول رواج دارنه . پارپیراری رسم و رسوم حلا در نوشهر به خصوص کجوری دله پاربرجا هسسه . مثل تیرماسیزده شو و ...

گت آدموندچی‌ین

{عبدالباقی درویش} {حسن رنگرز} {فرهود جلالی کندلوسی}

دییه لینکوندچی‌ین