مازِرونی مردمون یا تَوِری مردمون یا تِپوری مردمون، به مردمونی که به طور کولّی پس زمینه قومی مازِرونی و تَوِری دارننه ئو به مازرونی زوون گپ زننه ره گننه. تَوِری مردمون ریشه به یتا قوم کهن که تپوری نوم دارننه رسنه.

نوروزخونی مازرونی

بنه‎وار دچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرون تاریخ

زوون دچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرونی زوون

دکلستن دچی‌ین

این مردمون مزرونی زوون شه ره تبری گنّه ئو به صورت کم ئو زیاد در استان‌ئون گلستان، تهران، سمنان، گیلان (تا رودسر شهرستان و لنگرود شهرستاناصفهان (در فولاد شهر و شهر اصفهان) ئو بقیه جائون دله دکلستونه.

گت مردمون دچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: گت آدمون

  اینتا بنویشته مازرون خَوِر هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.

منبعون دچی‌ین