خاورمیونه (انگلیسی جه:Middle East) اتا منطقه هسته که مدیترانه و فارس دریامونا وسط کَته. خاورمیونه بخشی از آفریقا-اوراسیا یا خاصاً آسیا بشمرسته وانه و شمالی آفریقا سره هم اتا تیکه ونجه کته. این ناحیه دله فرهنگی و نژادی گروه‌ئون جور-وا-جوری درنه ولی ویشته عرب هستنه. ایران ِاقوام (فارس، آذری، کورد و بلوچ، گیلک و...)، آشوریون، استامبولی ترکیون، اسرائیلی و بربرها هم دَرنه.

مصر و ایران و ترکیه آسیایِ عربی کشورون جه این منطقه دله حیساب انّه.

بعضی تعاریف دله خاورمیونه شامل افغانستون، پاکستون، قفقاز، مرکزی آسیا و شمالی آفریقا هم وانه.

کشورون

دچی‌ین
 
نقشه کشورهایی که مجموعا به آنها خاورمیانه گفته می‌شود.

بِریمْ بگردستن

دچی‌ین