ژان چهارم (انگلیسی جه: Papa IOANNES Quartus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه زادار، کرواسی دله دنیا بموئه و۲۴ دسامبر ۶۴۰ تا ۱۲ اکتبر ۶۴۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Murner History Cod Karlsruhe 3117 (crop).jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین