تئودور یکم (انگلیسی جه: PapaTHEODORUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه فلسطین دله دنیا بموئه و۲۴ نوامبر ۶۴۲ تا ۱۴ می ۶۴۹ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Theodorus I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین