ژان هشتم (انگلیسی جه: PapaIOANNESOctavus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۴ دسامبر ۸۷۲ تا ۱۶ دسامبر ۸۸۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین