آدریان دوم (انگلیسی جه: PapaHADRIANUSSecundus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۴ دسامبر ۸۶۷ تا ۱۴ دسامبر ۸۷۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Adrian II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین