ژان نوزدهم (انگلیسی جه: Romanus, Count of Tusculum) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وآوریل یا می ۱۰۲۴ تا ۲۰ اکتبر ۱۰۳۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

B Johannes XIX.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین