بندیکت نهم (انگلیسی جه: BENEDICTUS Nonus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۰۳۲ تا ۱۰۴۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

پرونده:BenedictusIX.jpg

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون دچی‌ین