بندیکت نهم (انگلیسی جه: BENEDICTUS Nonus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۰۳۲ تا ۱۰۴۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین