بندیکت پنجم (انگلیسی جه: BENEDICTUS Quintus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۲۲ می ۹۶۴ تا ۲۳ ژوئن ۹۶۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین