ژان دهم (انگلیسی جه: IOANNES Decimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ایتالیا دله دنیا بموئه ومارس ۹۱۴ تا می ۹۲۸ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین