لندو (انگلیسی جه: LANDO) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ایتالیا دله دنیا بموئه وآگست ۹۱۳ تا مارس ۹۱۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین