لئون ششم (انگلیسی جه: LEO Sextus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه ومی ۹۲۸ تا دسامبر ۹۲۸ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین