ویکی‌پدیا:مدیرون اعلانات تابلو

دله راه:
وپ:مات

مازرونی ویکی‌پدیای مدیرون اعلانات تابلوی دله خش بیمونی. شما بتوننی اینتا صفحه دله درخواست‌هایی ره مطرح هاکنین که ونه اجابت هاکردن وسه، مدیرون دسترسی ره نیاز داینه.
شمه جا درخواست کمی شه درخواست‌ها ره مؤدبانه مطرح هاکنین تا مدیرون شمه درخواست ره رسیدگی هاکنن. اگه اتا کارور جا شاکی هسنی، ادب حکم کنه که اگه ونه اسم ره اینجه مطرح هاکردنی وه ره اطلاع هادین تا بیه اینجه و شه جا دفاع هاکنه.
لطف هاکنین شه درخواست ره خله خلاصه و رسا بنویسین تا مدیرون راحت سر در بیارن.
شمه‌جا خواهش کمی اگه اتا کارور جا گله دایننی اینجه تشریف نیارد په، اول ونه کاروری گپ دله مطرح هاکنین و اگه حل و فصل نیه بین اینجه.

شابلون:متا پیوم

[Global proposal] m.ویکی‌پدیا.org: (همه) ویرایش صفحه‌هادچی‌ین

 
MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like mzn.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Sorry for writing in English but I thought as administrators you would be interested. Thanks, Nemo ‏۱ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۶ (UTC)


درخواست محافظتدچی‌ین

لطفاً این دتا شابلون ره در حد کارورون تائید بئی محافظت هاکنین تا اونتا کارورائی که تائید بئی نینه نتونن ونه دله تغییری هادن. شابلون:welcome و شابلون:خش بیمونی! سپاسگزارمه.--MehdiTalk ‏۱۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

  --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

اصلی صفحه‌ی عنواندچی‌ین

بهتر نی‌یه گت صفحه‌ی عنوان ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه بوئه. ضمنا مه نظر بهتر هسه اینتا عبارت هم اتی بنویشت بوو:
بَنویشته به مازرونی زوون دارنه بوو بَنویشته مازرونی زوون دله دارنه--فیروز (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۰ (UTC)

اولی جه موافقمه ولی دومی جه سَر خاش نیمه. مه نظر «بَنویشته به مازرونی زوون دارنه» بتتره. «دله» ویشته جای «در» إنه. «به» شه کاربردون ره دانّه. ضمنأ «مازرونی دله دانه» اتا «من دربیاردی» جملوئه؛ من که هنتا، اتا اینتی جمله هجّا ندیمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳ (UTC)

بروزرسونی هکردن مدیاویکی:Common.cssدچی‌ین

لطفاً امه ویکیه مدیاویکی:Common.css ره بر اساس اینجه بروز هکنین تا یان مشکلات (شابلون:بردسکن شهرستون یا شابلون:فرمول یک مسابقات ) از بین بوره. اطلات ویشتر وسه اینجه ره هارشین.--MehdiTalk ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)

  شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)

محک جان لطف هاکن کل مدیا ویکی ره بروز هاکن. اینتائه سر مشکل ور بخردمی!--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)

درخواست جمع‌بندی هاکردن JYBot پرچم نظرخواهیدچی‌ین

لطفاً اینتا ربوت پرچم نظرخواهی ره جمع‌بندی هاکنین. ده روز بگذشته و ونه ویکی‌بدون ونه پرچم ره هادن. سپاسگزارمه--MehdiTalk ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸ (UTC)

  شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)

راهنمای صفحه محافظت بئی هسهدچی‌ین

متاسفانه راهنمای صفحه محافظت بئی هسه تا کارورون نتونن وه ره دچی‌نن. اتا مدیر ونه آزاد هاکردن سر اقدام هاکنه.--فیروز (بحث) ‏۱۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)

  محک دس جا.--MehdiTalk ‏۲۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)

محافظت درخواستدچی‌ین

لطفاً {{Nobots}} ره در سطح مدیرون و بالاتر محافظت هاکنین!--MehdiTalk ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)

  --MehdiTalk ‏۲۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)

Improved search in deleted pages archiveدچی‌ین

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

با تشکر! CKoerner (WMF) (talk) ‏۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

I need help reviewing a Global RFCدچی‌ین

Dear admins, I am preparing a Global Request for Comments about financial support for admins that might be relevant for you .

Can you please review the draft and give me some feedback about how to improve it? Thank you.

MassMessage sent by Micru on ‏۷ جـون ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)

New Wikimedia password policy and requirementsدچی‌ین

CKoerner (WMF) (talk) ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۱ (UTC)

هیتلردچی‌ین

سلام @محک آدولف هیتلر ره موحافظت هاکن. هیتلر خدا ره قبول نداشته منبه ره مقاله دله بی‌یشتمه ولی ات نفر هی وه ره تغییر دنه.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)

  --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)