ناسیونالیسم (انگلیسی جه: Nationalism) ات‌جور تفکر هسته که گانه هر قومی ونه شه وسّه اتا آزاد ِحکومت داره. ملی گرائون گانّه بتترین راه این وسّه که آدِمون و جوامع ره ستم نَواشه، این هسته که هر جامعه‌یی شه وسّه اتا حکومِت داره. ناسیونالیستون گانّه که پچوک و ضعیف ملتون ِفرهنگ بتونده دیگه ملتون ِدَس جه تهدید بَواشه.[۱]

سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج

ناسیونالیسم اتی اجتماعی-سیاسی جریون هسته که راستی دسته‌ئون هستنه که سعی کانّه دولِت دله نفوذ هاکِنِن و شه باورون، اَرمون‌ها، تاریخ، هویت، حقوق و منافع ره گسترش هادِن. این جریون ملت ِمنافع ره تموم دله‌یی و خارجی سیاستون ِمحور قِرار دِنه. ناسیونالیسم، انترناسیونالیسم جه مخالف هسته و گانه نَوِنه «کشورها» و «سامون‌ها» رِقِد بورِن.[۲]

ناسیونالیسم اگه خله افراطی بائه بتونده شوونیسم ره بسازه که این طایفه شه ملت ره دیگه ملتون جه بتتر دونّه و بقیه جه خله خشن رفتار دارنه. ناسیونالیسم البته پاتریوتیسم (= میهن‌دوستی) جه هم فرق کانده. پاتریوت‌ها شه فرهنگ و ملت ره دیگرون جه بتتر نَدونّه و فقط گانّه که شه مَله و وطن ره دوست دارنه ولی بقیه جه بتتر نینه.

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ناسیونالیسم خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. ساده انگلیسی ویکی‌پدیا
  2. آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی، چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۴. ISBN 964-6026-22-2