اصلی منوی ِوا هاکردن

توتالیتاریسم یا تمامیت‌خائی (انگلیسی جه: Totalitarianism)‏ اتا سیاسی اصطلاح هسته که ونه معنی حکومتی هسته که معمولاً شیش تا خصوصیّت ره داره: اتا کلّی ایدئولوژی دانّه، اتا تک حزبی سیستم متعهّد به اون ایدئولوژی کلّی که وه ره اتنفر کنترل کانده، پلیس مخفی یا سازمان اطلاعات دانّه، شه سلاحون ِسَر انحصار دانّه، وسایل ارتباط جمعی سَر انحصار دانّه، اقتصادی انحصار هم دانّه که بتونده حزب ِدَست نواشه.[۱] فاشیسم، نازیسم، لنینیسم، مائویسم و ایران حکومت توتالیتاریستی حکومتون ِنمونه هستنه.

سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج

توتالیتر حکومتونِ علایم[۲]دچی‌ین

 • منتقدون ره سانسور هاکردن
 • ات‌خله سیاسی پناهنده داشتن که فرار کانّه
 • دولت‌مدار اقتصاد
 • اتا کاریزماتیک رهبر که راس امور دَره
 • شخصیت پرستی
 • اتا گت ایدئولوژی که همه چی ره ونجه سنجش کانّه
 • سرکوب هاکردن سیاسی، مذهبی و قومی اقلیّتون
 • انحصار هاکردن رسانه‌ئون
 • مقدّس دونستن رسمی اَرمون‌ها
 • آزادی بیان نداشتن

منابعدچی‌ین

 1. Birnbaum, ‎Pierre. States and collective action: the European experience. Cambridge University Press, 1988. 129. ISBN 9780521325486.
 2. [www.netcharles.com/orwell/articles/col-totalitarianism.htm Totalitarianism - Charles' George Orwell Links.]