وتئویر یا سیاسّت (اینگلیسی جه: Politics) یامعنی گروه وسه تصمیم هایتن روند هسه . معمولاً حکومتون و کشورون رابطه ی وسه به کار شونه .