پاپ میلتیادس (انگلیسی جه: Pope Miltiades) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه آفریقا دله دنیا بموئه و۳۱۱ تا ۳۱۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope miltiades.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین