سیلوستر یکم (انگلیسی جه: SILVESTER) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه آولینو دله دنیا بموئه و۳۱ ژانویه ۳۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۳۳۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Sylvester I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین