'گوان موئه (ساده‌بََیی چینی جه: 管谟业؛ قدیمی چینی جه: 管謨業؛ پین‌یین جه: Guǎn Móyè)، که وه ره مو یان شابلون:چینی جه نوم جه اشناسنّه، اتا معاصر نویسنده چینی هسته که سال ۲۰۱۲ «شه خیره‌کننده رئالیسمی که مردمی و تاریخی قصه‌ئون دله داشته وسّه» نوبل جایزه ره بَییته.[۱] ونه بنویشته‌ئون ده‌ها زونن جا ترجمه بَیینه. ونه گت بنویشته نوم هم «سِرخ ِکوئَندِم» هسته.

莫言
مو یان

مو یان، ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، هامبورگ
بزائنی‌روز ۱۷ فوریه ۱۹۵۵
گااومی، شاندونگ
شابلون:Country data چین
ملیت چینی
کار نویسنده
فعالیت دوره ۱۹۸۱ تاسا
آثار سرخ کوئندم
شراب جمهوری
زندگی و بمردن مه ره خسته هاکردنه
جایزه‌(ئون) نوبل جایزه ۲۰۱۲

منابعدچی‌ین