مهاجنپدس یا مهاجاناپادا (سانسکریت جه: महाजनपद)اتا هندی امپراتوری بی‌یه که میون قرون شیش تا چاروم پیش از میلاد وجود داشته. این حکومِت ودایی دوره په بساته بیّه و ونه نومِ معنی «گتِ سامون» وانه. این امپراتوری خله هندِ باستانی تاریخ دله مهم هسته.

مهاجنپدس

 

c. 600 BCE–c. 300 BCE
Map of the 16 Mahajanapada
پایتخت پرایاگ (الله آباد امروزی)
زبان‌(ها) سانسکریت
مذهب ودایی هندوئیسم
شارمانا (بودیسم و جاینیسم)
دولت جمهوریs
سلطنت
دوره تاریخی آهن گدر
 - تأسیس c. 600 BCE
 - انقراض c. 300 BCE

این حکومت شونزه‌تا سلطنتی و الیگارشی جمهوری جه بساته بی‌یه که وشون نیشتنگا پرایاگ ِشهر دله بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • Anguttara Nikaya I. p 213; IV. pp 252, 256, 261.

Singh, Upinder (2008) A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th CenturyDelhi: Pearson Education. pp. 260–4. ISBN 978-81-317-1120-0.

شابلون:هند تاریخ