بودائیج یا بودیسم[۱] دین و فلسفه‌ای هسته که سیدارتا گوتامای[۲] حرفون سَره جه بساته بیّه.

بودای موجستمه هند دله

سیدارتا گوتاما اتا نپالیج شازده بیه کا بعد سالها خشگذرونی و قصر له دین و ناز و نعمت دله گت بین ، اتا روج شه جه بپرسید قصر گت په چی دره؟ من ونه بورم قصر جا دیرگاه و بریم ر هشم. بورده بریم اتا راهب جا آشنا بیه و بزو جنگل دله و ویشار بیه و مردم ر ویشار هاکرده، بودا دی یعنی همین، ویشار بئی.

منبع دچی‌ین

  1. Buddhism
  2. Siddhartha Gautama