ملکه آن (بزائه ۶ فوریه ۱۶۶۵ - بمرده ۱ اوت ۱۷۱۴) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۱ مه ۱۷۰۷ استوارتون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۱ اوت ۱۷۱۴ حکومت سَر کبّی‌یه.

ملکه آن ِعکس

منابع دچی‌ین