محمد بن جریر طبری گت ِمورخ ِمازرونی در سال ۲۱۸ خورشیدی برابر با ۸۴۰ میلادی اتا از شهرون آمل دله کنارهکته. وه جوونی گادر تحصیل وسّه به ری و بعدأ به بغداد بورده. بعدش هم راهی مصر و شام بیّه و پس از مودتی دِباره بورده بغداد و اونجه سکونت هاکرده. بعدأ دباره به زادگاه خادش مازرون سفر هکرده.

Persian version by Balami of Universal History by Tabari.jpg

طبری اولین و از گت‌ترین مورخون نا ایران، بلکه تموم کشورون اسلامی هسته و ونه آثار قرنا به عونوان منبع تاریخی آسیا و اوروپا دله مورد استفاده قرار گنّه. گتترین اثر وه «اخبار الرسل والملوک» و «الامم والملوک» هسه که به تبری تاریخ مشهور هسه.

طبری سنه ۳۰۱ خورشیدی و فوریه ۹۲۳ میلادی بغداد دله بمرده.

منابع