لو روبر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ مارتینیک دله دره. اینتا شهر مارتینیک ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۳٬۸۵۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین