قطعنومه ۲۶۱ امنیت شورا

قطعنومه ۲۶۱ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۸ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره قبرس ِمسئله هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۱۴۵۹‌ام دله ۱۵تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۰تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۲۶۱ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۱۰ دسامبر ۱۹۶۸
جلسه نوبت۱۴۵۹
کُدS/RES/261 (سند)
موضوعقبرس ِمسئله
رأی‌گیری
۱۵ موافق
بدون مخالف
بدون ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین