ویلیام شکسپیر

(شکسپیر جه بموئه)

ویلیام شکسپیر اینگیلیسی شاعر و نمایشنومه‌نویس بیه که وه ره گت‌ترین نویسنده انگلیسی زوون دله دوندنه.

زندگی دچی‌ین

ویلیام شکسپیر ۲۳ آوریل سال ۱۵۶۴ دله بزا بئی‌یه.

وه وختی که ۱۸ ساله بیه آن‏ هاتاوی (Anne Hathaway) اتا کیشاورز کیجا که ۲۶ سال سن داشته جا ازدواج هاکرده . وشون سال ۱۵۸۳ (میلادی) دله صاحب شه اولین وچه سوزانا و سال ۱۵۸۵ (میلادی) دله صاحب شه دِگلی ئون که اتا کیجا و اتا ریکا بینه، بئی نه.

وه اتا نجیب زاده نئی یه . اتا تیاتر گروه جا کار کرده و شه زیندگی خرج ره هم همین راه جا به دست یارده . با ثروتی که نمایش نومه نویسی جا به دست بیارد بیه ، سی و دو سالگی دله ، اصالت و نجیب زادگی نشون ره بو وه و ونه خانواده تقدیم هاکردنه . چهل سالگی دله شه شاهکارون ره شامل اتللو، شاه لیر ، مکبث ره خلق هاکرده . چهل و پنج سالگی دله شه غزلیات مجموعه ره که شامل ۱۵۴ غزل با موضوعونی چون عشق ، انسانی عاطفه ئون و بشری تضادون بونه ره چاپ هاکرده .

ویلیام شکسپیر خله هنرمندون واری در شه دوره دله اونتی که شایسته بیه بشناسی نئی یه . وه اسا که ونه مرگ جا ویشتر از ۴۰۰ گذرنه ، روز بو روز ونه جایگاه نا فقط اینگیلیس ادبیات دله ، بلکه جهون ادبیات دله ، ویشتر موشخص بونه .

مرگ دچی‌ین

ویلیام شکسپیر ۲۳ آوریل ۱۶۱۶ دله فوت هاکرده .

موهم‌ترین اثرون دچی‌ین

ونه غنایی اشعار:

farting is fun