سن لوران دو مرونی اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ گویان فرانسه دله دره. اینتا شهر گویان فرانسه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۳٬۷۰۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین