کارگردون یا کارگَردان اصلی‌ترین کسی هسته که باعث وونه اتا فیلم‌نومه یا نمایش‌نومه بواشه اتا فیلم. همینسه همیشک اتا اثر که ونه دله متحرک تصویر دره ره کارگردون نوم جه اشناسنّه. [۱]

منابعدچی‌ین

  1. دادلی آندرو. «اساسی تئوری‌ئون دادلی آندرو فیلمون».