جامفل نگاونگ لبسنگ یشه تنزین گیاتسو (بزائه‌ی ۶ ژوئیه ۱۹۳۵ تبت دله) چاردهومین دالای لاما و اسایِ دالای لاما هسته.غلط املایی ات رو درست کن بی سواد #چهاردهمین

تنزین گیاتسو
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
Dalailama1 20121014 4639.jpg
شناسنومه
کامل نوم تنزین گیاتسو
بزاروز ۶ جولی ۱۹۳۵
بزاجا تقتصر، چين
بمردن تاریخ تنزین گیاتسو
سیاسی اطلاعات
سمت دلی لما ۲۲ فبرواری ۱۹۴۰

زندگینومهدچی‌ین

دالایی لاما، که دراصل تنزین گیاتسو ایسم دانّه، سال ۱۹۳۵ بزائه بیّه و ونه آموزش زمینه تبتی بوداییون مسائل دینی و همینتی سایر علوم و زوونون سن چارسالگی جه شروع بیّه.

تنزین گیاتسو اتا از شونزده وچه اتا خانواده کشاورز اوستان آمدو تبت دله بی‌یه و همون سن دِ سالگی به عونوان حامل روح و خرد تناسخ بَیته دالایی لامای سیزدهوم و جانشین وه اعلام بیّه و دالایی لامای چهاردهوم ایسم هایته.

زندگی در مقوم دالای لامادچی‌ین

وه سن پونزده سالگی به عونوان رهبر سیاسی تبت تخت سر هنیشته درحالیکه نیروئون جوموری خلق چین مجدداً این سرزمین ره اشغال هاکردبینه.

در پی این تحول ، دالای لاما توافقی ره در مورد حدود اختیارات دولت محلی تبت با مقومات چینی امضا هاکرده و بر اساس وه، از سوی چین به عونوان رئیس کومیته موقدماتی منطقه خودمختار تبت بشناسی‌یه بیّه.

تبعید به هنددچی‌ین

سال ۱۹۵۶ ، مردم تبت علیه اونچی که فشار دولت چین بر دولت محلی خادشون دونسنه قیاوم هاکردنه که تا سال ۱۹۵۹ و سرکوب خشونت آمیز این قیوم به دست سرخ ارتش چین ادامه داشته.

وشون قیام که شکست بخارده، وه اتی همراه بوردنه هند و اونجه اتا تبعید بَیی دولت بساتنه که برسمیت بشناسی نوانه.

گالریدچی‌ین

جایزه‌ئون و افتخاراتدچی‌ین

دالایی لاما سال ۱۹۸۶ نوبل صلح جایزه ره بَیته، سال ۲۰۰۶ شهروند افتخاری کانادا ره پذیرفت و سال ۲۰۰۷ نشون طلای کونگره متحده ایالات به وه هدائه بیّه.


منبع‌هادچی‌ین

پانویس‌هادچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تنزین گیاتسو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.