خوسایی (IsiXhosa ،Xhosa) اتا از رسمی زوون‌ئون جنوبی آفریقا هسته. این زوون ۷٫۹ میلیون نفر گنشکر دانّه که حدود ۱۸ درصد جمعیت جنوبی آفریقا ره سازنّه.

پانویسدچی‌ین

منابعدچی‌ین

PanAfrLoc/Xhosa، بازدید: اکتبر ۲۰۰۹.