لسوتو اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

پرچم اف لسوتو

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۳۰۳۳۵ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۶/۲ نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم ماسرو هسه.

فرهنگدچی‌ین

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت شاهی هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم راند هسه.

تاریخدچی‌ین

انینتا کشور قدیم دله بریتانیا کولونی بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین