پیوندی زوون یا التصاقی اون دسته از زوونونی ره گەننه که وەشون دله هم چسبی خله زیاد کار شونه.ویشتر واژەئون،تک واژەئون پیوند جا بەسات بوننه.