بلوچ اتا مردم هستنه که غربی ِپاکستان، شرقی ِایران و جنوبی ِافغانستان دله درننه. وشون بلوچی زوون جه گپ زننه که اینتا زوون شه چن‌تی گپ بزه وانه. بلوچون ِجمیعت خور گانّه حدوداً ده میلیون تا پانزده میلیون نفر هستنه.[۱]

چن بلوچ وچه، کرمون اوستان جه. کرمون اوستان ایران‌ِ شرقی‌جنوب ور کته.

زووندچی‌ین

ونه گت بنویشته ره بخوندین: بلوچی

بن‌بنویشتدچی‌ین