جو چی‌یو (چینی جه: 朱祁鈺، که تلفظ وانه: Zhū Qíyù) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا جینگ‌تای نوم جه اشناسنّه. جینگ‌تای سال‌های ۱۴۴۹-۱۴۵۷ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره جینگ‌دی لقب هدانه و وه ره دای‌زونگ معبد دله چال هاكردنه.

جینگ‌تای
چین ِامپراتور
جینگ‌تای ِنقاشی

جینگ‌تای ِنقاشی
زمون ۱۴۴۹-۱۴۵۷
لقب(ئون) جینگ‌دی
قبر دای‌زونگ
سلسله مینگ

منابعدچی‌ین

  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.