جو جان‌جی (چینی جه: 朱瞻基، که تلفظ وانه: Zhū Zhānjī) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا شوان‌دو نوم جه اشناسنّه. شوان‌دو سال‌های ۱۴۲۵-۱۴۳۵ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره جانگ‌دی لقب هدانه و وه ره شوان‌زونگ معبد دله چال هاكردنه.

شوان‌دو
چین ِامپراتور
شوان‌دو ِنقاشی
شوان‌دو ِنقاشی
شوان‌دو ِنقاشی
زمون۱۴۲۵-۱۴۳۵
لقب(ئون)جانگ‌دی
قبرشوان‌زونگ
سلسلهمینگ

منابع دچی‌ین

  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.