جیمی ویلز (بزایی 1475 تبری) اتا آمریکایی نویار(=مخترع) هسته. وه ویکی پدیا دونشنومه ره پا هاکرده.

ویلز ئه‌گوست ۲۰۱۹ دله

ویلز دین دچی‌ین

ویلز بائیته نا خدا ره قبول دارنه نا هیچ دینی ره. وه بائیته: من اتا کامل کافرمه.[۱]

لینگ‌بنویشته دچی‌ین

  1. "Jimmy Wales". What do you believe?. Big Think Media. August 10, 2007. Retrieved November 27, 2011. I’m a complete non-believer.