جیمی ویلز (بزایی 1475 تبری) اتا آمریکایی نویار(=مخترع) هسته. وه ویکی پدیا دونشنومه ره پا هاکرده.

ویلز ئه‌گوست ۲۰۱۹ دله

ویلز دیندچی‌ین

ویلز بائیته نا خدا ره قبول دارنه نا هیچ دینی ره. وه بائیته: من اتا کامل کافرمه.[۱]

لینگ‌بنویشتهدچی‌ین

  1. Jimmy Wales. What do you believe?. Big Think Media (August 10, 2007). بازیابی در November 27, 2011.