ویکی مدیا بونیاد أتا ناسود بر و خاری سازمون هسه که موتحده ایالات دله کار کەنه.اینتا سازمان چن تا برنومه ره اینترنت دله گردوندەنه.