جو یوجیائو (چینی جه: 朱由校، که تلفظ وانه: Zhū Yóujiào) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا تیان‌چی نوم جه اشناسنّه. تیان‌چی سال‌های ۱۶۲۰-۱۶۲۷ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره جه‌دی لقب هدانه و وه ره شی‌زونگ معبد دله چال هاكردنه.

تیانچی
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
مِزار
تشریفاتی لقب
بمرده‌په نوم
達天闡道敦孝篤友 章文襄武靖穆莊勤悊皇帝
達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇帝[۱] (datianchandaodunxiaoduyouzhangwenxiangwujingmuzhuangqinzhehuangdi) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
قَورِ نوم
熹宗[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
حرفه
پی‌یر
برار-خاخِر
همسرون
وچون

منابع

دچی‌ین
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ونه نوم اینجه بمو: China Biographical Database. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.