ترکمونی (ترکمونی جه: türkmençe) ترکمونی مردمِ زوون و ترکمنستون ِرسمی زوون هسته. ونه گنش‌گرون ویشتر ترکمنستون و ایران شرقی‌شمال و افغانستون ِشمال زندگی کنّه.

طبقه بندیدچی‌ین

اینتا زوون ترکی خانواده زوونی و اغوز رج دله دره.

بنویشتندچی‌ین

ترکمونی قبلن عربی خط جه بنویشت بی‌یه ولی 1928 سال دله لاتین ِخط ونه جا ره بییته و سال 1940 هم سیریلیک خط ونه جا ره بییته. 1991 سال دله ترکی لاتین خط (ایستانبولی) سیریلیک جایگزین بیّه. اینتا زوون ایرون دله عربی خط جه بنویشت وونه.

منابعدچی‌ین