مارتینوس یکم (انگلیسی جه: PapaMARTINUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه اومبریا، شرقی روم دله دنیا بموئه وجولای ۶۴۹ تا ۱۶ سپتامبر ۶۵۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Martin I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین