بندیکت هفتم (انگلیسی جه: BENEDICTUS Septimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه واکتبر ۹۷۴ تا ۱۰ جولای ۹۸۳ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین