ژان چهاردهم (انگلیسی جه: Papa IOANNES Quartus Decimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه پاویا دله دنیا بموئه ودسامبر ۹۸۳ تا ۲۰ آگست ۹۸۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین