بندیکت ششم (انگلیسی جه: Papa BENEDICTUS Sextus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۹ ژانویه ۹۷۳ تا ژوئن ۹۷۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین