ایران شوروی جمهوری که وه ره سِرخ جنگلی حکومت هم گاتنه اتا سوسیالیستی جمهوری بی‌یه که روز یکشمبه ۱۳ وهمنه‌ما ۱۴۳۱ (برابر ۱۹۲۰ میلادی، خورداد ۱۲۹۹ خورشیدی)، میرزا پچیک‌خان جنگلی وه ره گیلون دله بساته. این حکومت خاورمیونه دله، اولین‌بار دولتی بی‌یه که شاهی رژیم بدِل جمهوری بَیبی‌یه، جنگلیون بتونسنه کیایی شاء ره گیلون و مازرون (ونه غرب‌وَر جه) دَربَوَرِن، جنگل ره کار، میرزا پچیک‌خان رهبری جه، مازرونی ۱۴۲۶ سال پا بیته و هفت سال درازو بَکیشی‌یه. وشون ایران ره سرخ بولشوویک کومیته دَس جه آزاد هاکردنه.

ایران شوروی جمهوری که ونه رنگ شوروی واری، سرخ بی‌یه و کاوه نوم ونه دله ایرانی کارگرون و قیوم‌کننده‌گون ِنماد بی‌یه
میرزا پچیک‌خان جنگلی و ونه یارون

وشون کار خار پیش نَشی‌یه که بولشوویکونی که شوروی ِهوادار بینه شَلم‌شوربا هاکردنه و میرزا، همینتا وسه اتا نومه مسکو سه برسنی‌یه و لنین ره بائوته: «ایران مردِم نخانّه که بولشوویکون ِبرنومه جه تن هادن» همینتا گب وسه یب‌یه که شوروی، شه هوادارون ره یاری هدا و میرزا پشتی جه کودتا دکفه و خالوقربون بیّه جمهوری سر.

آخرسری، میرزا، گائوگ (هوشنگ) همراه درشی‌یه که خلخال‌ پَلی، انده وَرف و سرما سخت بیّه وشون میرزا ره بکاشتنه و جمهوری ره رِقِد بدانه.

منابع

دچی‌ین
  • گِلِکی ویکی‌پدیا جه.