میرزا کچیک‌خان جنگلی یا میرزا پچیک(پچوک)خان (۱۲۵۷ - ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری خارشیدی) که ونه راستکی نوم یونس استادسرائی بی‌یه، مشروطه انقلاب مبارز و جنگل جنبش ِسردار و گیلون سرخ جمهوری ِاولین رهبر بی‌یه.

میرزا پچیک‌خان جنگلی

میرزا پچیک جنگلی
بزائنی‌روز ۱۲۵۷
استادسرا، رشت
بمردن ۱۱ آذر ۱۳۰۰
تالش-خلخال راه دله
قبر سلیمان دارابرشت
زندگی ِجاهان رشت
ملیت گِلِکی
دیگه نوم(ون) یونس استادسرائی
کار گیلون جمهوری ِسازنده
فعالیت دوره ۱۳۰۰-۱۲۷۷
سبک مبارز
لقب میرزا پچیک‌خان، میرزا پچوک‌خان، میرزا کوچک‌خان، جنگل سردار، کوچک‌خان، کوچک جنگلی، ...
دوره اواخر قاجاریه و پهلوی اول
پییر و مار میرزا بزرگ

امضا پرونده:امضا و مهر میرزا کوچک خان.jpg

latin Jeدچی‌ین

Mirza kəçik xan cəngəli ata az Iran re azatixahun denia biamu 1389 Taberi taqvim Raşt dele. vene pər num Mirza bəzerg bie. ve raşt dele şəru hakərde mazhabi drsbaxunəsən re. vali itəfaquni ke kəşvar dele dakəte baes baie ve dars u madrese re vel hakəne bure pai siaaət.ve Maşrute inqəlab dele inqəlbiun ca həmkari daşte.ve baad mandali şa kudeta Mamməd vali xan tunəkabuni səpa re mulhəq baie.ve cəhani avel cang dure ke Rusie, gilun re dakələse Cəngəl nəhzət re derest hakərde.cəngəliun rus şun ca cang hakərdəne u baad inke vəşun gilun ca birun burdene Mirza gilun dele cemuri derest hakərde vali bulşuvikuni ke şuravi re həvadar bine kudeta hakərdne mirza şe rafəxun həmra debare pəi hakərdene cəngəl dele u Mirza kam kam tinar baie u vaxti ke şe Almani rafəx həmra daşte şie xəlxal varf u sərma zir bamərde.


منابعدچی‌ین

  • سردار جنگل، نوشتهٔ ابراهیم فخرائی
  • شعر سرو و باد از کتاب شرح درد اشتیاق سروده استاد جعفر کسمایی در سالروز درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی در ۱۱ آذر ۱۳۰۰

پیوند به بیروندچی‌ین